XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2023

1.Quyết định
1. KẾHOẠCHTổchức thẩm định thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022
2. QUYẾT ĐỊNHVềviệc xác nhận Tổcộng đồng nuôi trâusinh sản thực hiện dựán nuôi trâusinh sản thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MNnăm 2023
3. QUYẾT ĐỊNHVề việc xác nhậnTổcộng đồng nuôi dêsinh sảnthựchiện dự án chăn nuôidêsinh sảnthuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023
4. QUYẾT ĐỊNHVề việc giao đơn vị thi công xây dựng công trình Nhà văn hóa thôn Nà Chuông
5. QUYẾT ĐỊNHVề việc kiện toàn lại Ban quản lý thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia xã Lục Bình giai đoạn 2021-2025
6. QUYẾT ĐỊNHVề việcphê duyệtdự toán Xây dựng con đường hoa, xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, thực hiệnChương trình MTQG xây dựngNTMnăm 2023T12 Dự toán con đường hoa năm 2023 (kèm QĐ)
7. QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng vật dụng chứa nước sinh hoạt thuộc Dự án 1 Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN năm 2023
8. QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt E -HSMT gói thầu số 1: Cung cấp con giống, thức ăn hỗn hợp thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững – dự án chăn nuôi dê sinh xã Lục Bình năm 2023
9. QUYẾT ĐỊNH  Về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 xã Lục Bình
10. QUYẾT ĐỊNHPhê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp con giống Dự án chăn nuôi dêsinh sản xã Lục Bình năm 2023
11. QUYẾT ĐỊNHVềviệcphân bổ,bổ sung kinh phíthực hiện Dự án 8 Chương trình MTQGphát triển kinh tếxã hội vùng đồng bào DTTS và miến núi năm 2023
12. QUYẾT ĐỊNHVề việc kiện toàn lại Ban quản lý thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia xã Lục Bình giai đoạn 2021-2025
13. QUYẾTĐỊNHVềviệcphân bổ,bổ sung kinh phíthực hiện Chương trình MTQGPhát triển kinh tế xã hộivùng đồng bào DTTS & MN năm 2023(lần 2)
14. QUYẾT ĐỊNHVềviệcphân bổ,bổ sung kinh phísự nghiệp thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTMđợt1năm 2023
15. QUYẾT ĐỊNHVềviệc phân bổ, bổsung kếhoạch vốn đầu tư thực hiện Dựán 1 giải quyết tình trạng thiếu nhà ởnăm 2023
16. QUYẾT ĐỊNHVề việc xác nhận nhóm cộng đồng dân cư và phê duyệt định mức kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án chăn nuôi trâu sinh sản thực hiện Chương trình MTQG
17. QUYẾT ĐỊNHVề việc chỉ thầu đơn vịcung ứng giống, vật tư thực hiện xây dựng con đường hoa xãLục Bình, huyện Bạch thông, tỉnh Bắc Kạnthực hiệnChương trình MTQG
18. QUYẾT ĐỊNHVề việc phê duyệtdự toán, dự án chăn nuôi Trâu sinhsản thực hiệnChương trình MTQG
2. Báo cáo
1. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆNChương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hộivùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi6 tháng đầu năm 2023
2.BÁO CÁOThuyết minh kết quảthực hiện cácChương trình MTQG năm 2022
3. BÁO CÁO KẾT QUẢTHỰC HIỆNChương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hộivùng đồng bào dân tộc thiểu sốvà miền núitháng 4 năm 2023
4. BÁO CÁOKết quả thực hiện cácChương trình MTQG và cam kết thực hiện năm 2023
5. BÁO CÁOKết quả thực hiện lậpkế hoạch phát triển kinh tế -xã hội có sự tham gia, theo định hướng thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu(MOPSEDP)
6. BÁO CÁOThực hiện Chương trình giảm nghèo và công tác giảm nghèo 6 tháng đầu năm 2023
7. BÁO CÁOKết quả triển khai thực hiện Đề án 06
3. Kế hoạch
1.KẾ HOẠCH Thực hiện đạt xã nông thôn mới năm 2023
2. Kế hoạch truyền thông về Chương trình MTQG phát triển kinh tế vùng đồng bào DTTSMN giai đoạn 2021-2025
3. KẾHOẠCH Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu sốvà miền núi xãLục Bìnhnăm 2023
4. KẾHOẠCHTriển khai lập kếhoạch PTKT-XHcó sựtham giatheo định hướng thịtrường (MOP-SEDP) thích ứng với biến đổi khí hậu năm 2024trên địa bàn xã Lục Bình
5. KẾ HOẠCHThực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo và đề xuất kinh phí năm 2024
4. Tờ trình
1. Tờ trình Về việc đề nghị thẩm định điều chỉnh dự toán công trình xây dựng Nhà văn hóa thôn Nà Chuông)
2. TỜ TRÌNH Về việc đề nghị thẩm định dự toán công trình: Sửa chữa nhà văn hóa thôn Cao Lộc, xã Lục Bình
3. TỜ TRÌNHVề việc đề nghị thẩm định dự toáncông trình Nhà văn hóa thôn Nà Nghịu, xã Lục Bình
4. TỜ TRÌNHVề việc đề nghị thẩm định dự toán công trình Nhà văn hóa thôn Nam Lanh Chang, xã Lục Bình
5. TỜ TRÌNHVề việc đề nghị phê duyệtđiều chỉnh dự toán công trình xây dựng Nhà vănhóa thôn Nà Chuông
6. TỜ TRÌNHĐề nghị thẩm định, xét, công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022
7. TỜ TRÌNHĐề nghị điều chỉnh hỗ trợ thực hiện Dự án 6Chương trình MTQGphát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS&MNnăm 2023
8. TỜ TRÌNHVề việc đề nghị thẩm định, phê duyệt Đồ án Lập Quy hoạch chung xây dựng xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn đến năm 2030
9. TỜ TRÌNHVề việc đề nghị cấp kinh phí thẩm định giá thực hiện các chương trình, dự án năm 2023
10. TỜTRÌNHVềviệc thẩm định dựtoán xây dựng con đường hoa xã Lục Bình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2023
11. TỜ TRÌNHVề việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọnnhà thầu gói thầu cung ứnghàng hóa trâu sinh sản
12. TỜ TRÌNHVề việc đề nghị phê duyệtdanh mục Dự ánHỗ trợ cộng đồngChương trình MTQG giảm nghèo bền vững thuộc Dự án 3
5. Thông Báo
1. THÔNG BÁOkết luận cuộc họp Ban Chỉđạo thực hiện các Chương trìnhMục tiêu quốc gia tháng 5 năm 2023
2. THÔNG BÁO Về việc mời thầugói thầucung ứnggiống, vật tư để thực hiện xây dựng con đường hoa xã Lục Bình, huyện Bạch Thôngthực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mớinăm 2023
3. THÔNG BÁO Về việc phân công thành viênBQLphụ trách các tiêu chívề thôn nông thôn mới, xãnông thôn mớinăm 2023
6. Công văn
1. Công văn Về việc rà soát đánh giá tiêu chí thôn nông thôn mới