Công văn V/v đề nghị chuyển tài sản cá nhân ra khỏi nhà Thương Nghiệp để UBND xã sử dụng làm Trạm Y tế lưu động

Xem chi tiết tải đây