VĂN BẢN ĐẢNG ỦY THÁNG 09

1. BÁO CÁOkết quả công tác tháng9, nhiệm vụ trọng tâm tháng10năm 2023 BÁO CÁOkết quảcông tác 9 tháng,nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023
2. BÁO CÁOkết quảhoạt động của Ban Thường vụĐảng ủy giữa 02 kỳhọpBan Chấp hành Đảng bộxã
3. BÁO CÁOsơ kết thực hiện Nghịquyết số14-NQ-HU,ngày 01 tháng 10 năm2021của Ban Chấp hành Đảng bộhuyện lần thứBảy (khóa XV)
4. THÔNG BÁOkết luận hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xãlần thứ Bốn mươimốt(khóa XX)mở rộng
5. THÔNG BÁOkết luận hội nghị giao ban MTTQ và các đoàn thể xã9tháng năm 2023