VĂN BẢN ĐẢNG ỦY THÁNG 05/2023

1. Báo cáo tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới năm 2023
2. BÁO CÁOkết quả công tác tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6năm 2023
3. BÁO CÁOTổng kết 10 năm thực hiện Nghịquyết số29-NQ-TW, ngày 04-11-2013của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
4. Định hướng tuyên truyền tháng6-2023
5. KẾ HOẠCHthực hiện Nghị quyết số 28-NQTW
6. KẾHOẠCHthực hiện Đềán “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt độngcủa Khối Dân vận cơ sở trên địa bàn tỉnh,giai đoạn 2023-2025”
7. NGHỊQUYẾTđiều chỉnh, bổsung một sốchỉtiêu Nghịquyết Đại hội Đảng bộxãkhóa XX, nhiệm kỳ2020 -2025
8. THÔNG BÁOkết luận hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xãlần thứ Ba mươibảy (khóa XX) 9. THÔNG BÁOkết luận hội nghị giao ban MTTQ và các đoàn thể xãtháng 5 năm 2023
10. Thực hiện kế hoạch số 180-KH-HUngày 12tháng 4 năm 2023 của Huyện ủy
11. Thực hiện kếhoạch số178-KH-HUngày 11 tháng 4 năm 2023 của Huyện ủy
12. Vận động tham giaCuộc thi trực tuyến Tìm hiểu lịch sử 75 năm trận công đồn Phủ Thông 25-7-1948 -25-7-2023