VĂN BẢN CỦA HĐND

1. Nghị quyết Chương trình giám sát của HĐND xã năm 2023
2. Nghị quyết Kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân xã khoá XX, nhiệm kỳ 2021 -2026
3. Nghị quyết Về việc thông qua danh mục thực hiện Chương trinh MTQG xây dựng NTM và Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hộivùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021-2025