Ủy quyền điều hành hoạt động cơ quan UBND xã Lục Bình

Xem nội dung chi tiết tại đây