Ủy quyền điều hành hoạt động cơ quan UBND xã Lục Bình

Ủy quyền điều hành UBND xã