ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ XÃ

ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ XÃ

1. Hứa Văn Cừ – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã
– Điện thoại liên hệ:0356964913
– Địa chỉ email:cuhv.bt@backan.gov.vn
2. Phan Thị Tầm –Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã
Điện thoại liên hệ: 0383573558
Địa chỉ email:tampt.bt@backan.gov.vn

 3. Hoàng Thị Diệu –   Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã

Điện thoại liên hệ:    0855241222
Địa chỉ email:dieuht.bt@backan.gov.vn

4. Phạm Thanh Tùng – Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh xã 

Điện thoại liên hệ:       0976245459
Địa chỉ email:tungpt.bt@backan.gov.vn

5. Lê Hồng Quách – Chủ tịch Hội nông dân xã

Điện thoại liên hệ:       0375886999
Địa chỉ email:quachlh.bt@backan.gov.vn