UBND huyện Bạch Thông đã đi kiểm tra công tác cải cách hành chính kiểm tra hoạt động chuyển đổi số tại xã Lục Bình

Ngày 21/9/2022, Đoàn kiểm tra của UBND huyện Bạch Thông đã đi kiểm tra công tác cải cách hành chính kiểm tra hoạt động chuyển đổi số tại xã Lục Bình. Đoàn đi gồm có đồng chí Đinh  Q uang Hưng  – Phó bí thư – Chủ tịch UBND huyện – Trưởng đoàn  cùng với đại diện các cơ quan, ban ngành huyện  về phía UBND xã Lục Bình có các đồng chí Thường trực Đảng ủy – HĐND- UBND và các thành viên BCĐ cải cách hành chính và BCĐ chuyển đổi số xã.
Trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sâu sát và coi công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong quản lý, điều hành; công cụ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức. Từ đó, đã góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân trong việc chung tay thực hiện CCHC, chuyển đổi số trên địa bàn xã.. Số hồ sơ tiếp nhận trong kỳ (từ 15/12/2021 – 19/9/2022) là 926 hồ sơ; só hồ sơ kỳ trước chuyển sang là 01 hồ sơ; số đã giải quyết 927; số giải quyết trong hạn 927; số giải quyết quá hạn 0, số đang giải quyết trong hạn 0.Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC có nhiểu kết quả tích cực. Việc áp dụng các quy trình tiếp nhận và trả kết quả được thực hiện đúng quy định. Thủ tục hành chính được niêm yết công khai, minh bạch giúp người dân nắm rõ được quy trình và thời gian giải quyết các TTHC giảm thiểu thời gian đi lại và chi phí cho người dân.Việc ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành và thực thi công vụ được quan tâm. Lãnh đạo UBND xã đã quan tâm, chỉ đạo hoạt động ứng dụng CNTT gắn với CCHC tại đơn vị. Một số cá nhân đã chủ động học hỏi nâng cao kiến thức, kỹ năng ứng dụng CNTT, kỹ năng số phục vụ công việc, góp phần quan trọng trong việc thay đổi thói quen làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả, tính công khai, minh bạch trong giải quyết công việc và thủ tục hành chính, tiến tới xây dựng và phát triển chính quyền số.


 Đ/c Đinh Quang Hưng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi kiểm tra
Bên cạnh những kết quả đạt được, đơn vị còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế như Hồ sơ TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 còn ít; chưa phát sinh hồ sơ tiếp nhận hoặc trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI. Việc nghiên cứu, khai thác TTHC được niêm yết tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của người dân còn hạn chế, chủ yếu là hỏi trực tiếp qua bộ phận chuyên môn nguyên nhân Việc tuyên truyền, quán triệt sử dụng phần mềm một cửa điện tử, một cửa liên thông và dịch vụ công mức độ cao chưa quyết liệt; tỷ lệ người dân biết và khai thác hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức cao còn ít. Trình độ nhận thức của người dân không đồng đều, đời sống còn gặp nhiều khó khăn và do thói quen của người dân. Về chuyển đổi số một số tồn tại Kết quả đạt được trong hoạt động chuyển đổi số còn thấp. Hoạt động các Tổ công nghệ số cộng đồng chưa thực chất, chưa đạt kết quả.Các thành viên hoạt động kiêm nhiệm, chưa thực sự tâm huyết với nhiệm vụ được giao; Đời sống kinh tế của một bộ phận Nhân dân trên địa bàn còn khó khăn chưa được tiếp cận nhiều với công nghệ thông tin và các công nghệ số, các sàn thương mại điện tử, các dịch vụ công trực tuyến; Trình độ dân trí không đồng đều khó khăn cho việc hướng dẫn người dân tiếp cận, cài đặt, sử dụng các dịch vụ số phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu; Công tác tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, dịch vụ BCCI đến với người dân chưa thường xuyên, hình thức chưa đa dạng, hiệu quả; Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa thật sự nêu cao vai trò, trách nhiệm trong giải quyết hồ sơ, TTHC thông qua việc sử dụng các DVCTT mức độ cao
Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Đinh Quang Hưng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu trong thời gian tới xã Lục Bình cần tiếp tục thực hiện tốt các nội dung của công tác cải cách hành chính và công tác chuyển đổi số. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, nâng cao hiệu quả công tác. Khác phục nhưng vưỡng mắc tồn tại đã được chỉ ra. Thực hiện tốt việc công khai niêm yết các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của xã./.

Hoàng Lường