Tuyên truyền về cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu lịch sử 75 năm trận công đồn Phủ Thông (25/7/1948 – 25/7/2023)”

TÀI LIỆU CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU 75 NĂM TRẬN CÔNG DỒN PHỦ THÔNG
KH và Thể lệ tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử 75 năm trận công đồn Phủ Thông Công văn Vv triển khai, tuyên truyền vềcuộc thi trực tuyến Tìm hiểulịch sử75năm trận công đồn PhủThông 25-7-1948 -25-7-2023