Tuyên truyền công điện của Bộ Y tế về Tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm lây sang người

Xem chi tiết tại đây