Triển khai các Tiêu chí đánh giá cấp độ dịch bệnh trên địa bàn theo Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế

Triển khai các Tiêu chí đánh giá cấp độ dịch bệnh trên địa bàn theo Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12-10-2021 của Bộ Y tế