Tổng hợp nội dung tuyên truyền về Covid-19 từ ngày 07/01/2022 đến ngày 13/01/2022

https://ict.backan.gov.vn/Pages/tai-lieu-tuyen-truyen-danh-cho-bao-chi-va-he-thong-ttcs-563/tong-hop-noi-dung-tuyen-truyen-ve-covid-1-dc52487b13ffb8e9.aspx