TỜ TRÌNHVề việc đề nghị phê duyệtđiều chỉnh dự toán công trình xây dựng Nhà vănhóa thôn Nà Chuông

TỜ TRÌNHVề việc đề nghị phê duyệtđiều chỉnh dự toán công trình xây dựng Nhà vănhóa thôn Nà Chuông