TỜ TRÌNH Về việc đề nghị thẩm định danh sách hộ nghèo,hộ cận nghèo năm 2022

TỜ TRÌNH Về việc đề nghị thẩm định danh sách hộ nghèo,hộ cận nghèo năm 2022