TỜ TRÌNH Về việc đề nghị tặng thưởng thành tích giảm nghèo xã Lục Bình

TỜ TRÌNH Về việc đề nghị tặng thưởng thành tích giảm nghèo xã Lục Bình