TỜ TRÌNH Về việc đề nghị khắc phục hư hỏng cầu Nà Buốc, thôn Cao Lộc do ảnh hưởng của thiên tai ngày 09/6/2022

Xem chi tiết tại đây