TỜ TRÌNH Về việc đề nghị hưởng chế độ Trợ cấp lần đầu và hưởng tiếp chế độ Phụ cấp lâu năm theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ

Xem chi tiết tại đây