TỜ TRÌNH Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội có sự tham gia theo định hướng thị trường (MOP-SEDP) thích ứng với biến đổi khí hậu xã Lục Bình năm 2023

Xem chi tiết tại đây