TỜ TRÌNH Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh xã Lục Bình năm 2023

Xem chi tiết tại đây