Tờ trình Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại xã Lục bình

Xem chi tiết tại đây