TỜ TRÌNH V/v đề nghị xếp loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022

Xem chi tiết tại đây