Tờ trình V/v đề nghị thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch chung xây dựng xã Lục Bình

Tờ trình V/v đề nghị thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch chung xây dựng xã Lục Bình