TỜ TRÌNH THÁNG 5/2023

1. TỜ TRÌNHVề việc đề nghị thẩm định, phê duyệt Đồ án Lập Quy hoạch chung xây dựng xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn đến năm 2030
2. Ờ TRÌNHVề việc đề nghị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
3. TỜTRÌNHV/v đềnghịchuyển mục đích sửdụng đất cho hộgia đình, cá nhântại xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
3. CHI TIẾT THU-CHI KÈMNghị quyết DTNQ phê chuẩn QTNS năm 2022 ngan sach1 TỜ  TỜ TRÌNHĐề nghị phê chuẩn Quyết toán thu, chi ngân sách năm 2022
4. TRÌNHĐề nghị điều chỉnh hỗ trợ thực hiện Dự án 6Chương trình MTQGphát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS&MNnăm 2023
5. TỜ TRÌNHĐề nghị điều chỉnh hỗ trợ thực hiện Dự án 6Chương trình MTQGphát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS&MNnăm 2023
6. TỜ TRÌNHĐề nghị phê chuẩn Quyết toán thu, chi ngân sách năm 2022ngan sach1