TỜ TRÌNH THÁNG 12/2023

1. Tờ trình thẩm định hộ nghèo TỔNG HỢP NGHÈO 2023
2. TỜ TRÌNH DANH MỤC 2024 trình HĐND xã
3. TỜ TRÌNHVề việcđề nghị ban hành Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội, bảo đảm quốc phòng và anninhxã Lục Bìnhnăm 2024
4. TT dự thảo NQ phân bổ NS 2024