TỜ TRÌNH Đề nghị thẩm định, xét, công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022

TỜ TRÌNHĐề nghị thẩm định, xét, công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022