TỜ TRÌNH Đề nghị Điều chỉnh phạm vi hỗ trợ thực hiện Dự án 6 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Bạch Thông năm 2022

Xem chi tiết tại đây