Thực hiện công văn số: 5349/BNN-TY của Bộ NN&PTNT ngày 23/8/2021 V/v thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh động vật trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

Thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh động vật trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19