THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2023

I. VĂN BẢN CỦA XÃ
1. KẾ HOẠCH Thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2023
2. KẾ HOẠCH Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính,việc thực hiện cơ chế một cửa, mộtcửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023
3. Công văn Về việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ cương hành chính
4. KẾ HOẠCHTruyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023
5. BÁO CÁO Công tác cải cách hành chính Quý I năm 2023
6.KẾ HOẠCH Chuyển đổi số xã Lục Bình năm 2023
7. BÁO CÁOKết quả thực hiện đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thôngquý Inăm 2023
8. KẾHOẠCHChuyển đổi số xã Lục Bìnhnăm 2023
9. Công văn V/vphát hành biên lai thu phí, lệ phí theo hình thức biên lai điện tử
10. KẾ HOẠCHNâng cao chỉ số Cải cách hành chính trên địa bàn xã Lục Bình năm 2023
11. BÁO CÁOKết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023
12. KẾ HOẠCHNâng cao chỉ số Cải cách hành chính trên địa bàn xã Lục Bình năm 2023
13. BÁO CÁOKết quảrà soát, đềxuất phương án đơn giản hóa quy trình giải quyết TTHC trêncơ sở ứng dụng công nghệthông tin, công nghệsốtrong cung cấp và xửlý DVCTT
14. THÔNG BÁOQuy trình nội bộ giải quyếtthủ tục hành chính cỦA UBNDcấp xã trên địa bàn xã Lục Bình
15. Danh mục TTHC xã năm 2023
16. THÔNG BÁODanh mục dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ công cung cấp thông tin trực tuyếnthuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Lục Bình
17. BÁO CÁOTình hình thực hiện Kếhoạch 100 ngày đêm “Nâng cao hiệu quảcung cấp, sửdụngdịch vụcông trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”
18. BÁO CÁOCông tác cải cách hành chính quý III năm 2023
19. BÁO CÁOCông tác kiểm soát thủtục hành chính, triển khai cơ chếmột cửa,một cửa liên thông và thực hiện thủtục hành chính trên môi trường điện tửquý IIInăm 2023
20. KẾ HOẠCHTổ chức Hội nghị tuyên truyền nội dung công tác cải cách hành chính năm 2023
21. THÔNG BÁODanh mục thủ tục hành chính được cắt giảm thời giangiải quyết khi thực hiện qua dịchvụ công trực tuyến thuộc thẩm quyềngiải quyết của UBND xã Lục BìnhDanh mục TTHC xã năm 2023

II. VĂN BẢN CỦA HUYỆN
1. KẾ HOẠCH Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2023
2. KẾ HOẠCH Truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023
3. KH Thực hiện công tác CCHC năm 2023
4. Công văn Về việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ cương hành chính
5. Công văn V/v xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch truyền thông về công tác kiếm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
6. BÁO CÁOKết quảrà soát, đánh giá thủtục hành chính năm 2023
7. BÁO CÁOKẾT QUẢTHỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
8. THÔNG BÁOPhân công lịchtrực tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chínhtại  Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quảUBNDhuyện Bạch Thông
9. THÔNG BÁOThủ tục hành chính áp dụng mô hình trong thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quảUBNDhuyện Bạch Thông
10.KẾ HOẠCHTriển khai thí điểm mô hình“Ngày không hẹn” và “Ngày dịch vụ công trực tuyến” trong thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND huyện Bạch Thông

III. VĂN BẢN CỦA TỈNH

1. KẾ HOẠCH Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023
2. KẾ HOẠCH Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023
3. KẾ HOẠCH Truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
4. KẾ HOẠCH Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính,việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023
5. QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn
6. QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn
7. QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đoàn kiểm tra, khảo sát việc triển khai thực hiện các phương
thức sử dụng thông tin về cư trú phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

8. QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi,
bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn

9. QUYẾT ĐỊNHVề việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trên địa bàntỉnh Bắc Kạn
10. QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ
trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyếtcủa Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn

11. QUYẾT ĐỊNHVề việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi,bổ sung trong lĩnhvực hộ tịch thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn sửa đổi hộ tịch
12. QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn
13.QUYẾT ĐỊNH Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023 14. QUYẾT ĐỊNHPhê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chínhđược chuẩn hoáthuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn
15. QUYẾT ĐỊNHVềviệc công bốdanh mục thủtục hành chính bịbãi bỏvềthực hiện chính sách hỗtrợngười lao động và người sửdụng lao động bịảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
16. QUYẾT ĐỊNHVềviệc công bốdanh mục thủtục hành chính được sửa đổi, bổsungtronglĩnh vực Ngườicó côngthuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của SởLao động -Thương binh và Xã hộitỉnh Bắc Kạn
17. QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính có nội dung đơn giản hóa về thời hạn giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
18. CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẮC KẠN
19. HD Thanh toan truc DVCQG TD
20. Công văn V/vthanh toán trực tuyến phí, lệ phí trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn
21. QQUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung
trong lĩnh vực chính sách thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Kạn

22. THÔNG BÁO Danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền quản lý và giải
quyết của Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn

23. THÔNG BÁO DANH MỤC DVCTT VÀ HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN
24. QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới và bị bãi bỏ
trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn

25. “Phụ lục 1 – Danh mục DVCTT, DV cung cấp TTTTPhụ lục 2 – Hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ trực tuyếnPhụ lục 3 – Hướng dẫn thanh toán trực tuyến qua DVCQGThông báo Danh mục DVC và Hướng dẫn nộp hồ sơ qua DVC – Sở Tư phápThông báo Danh mục DVC và Hướng dẫn nộp hồ sơ qua DVC – Sở Tư pháp”
26. QUYẾT ĐỊNH Về việc thông qua phương án đơn giản hóa vềquy định, thủ tục hành chínhliên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống người dâncủatỉnh Bắc Kạn năm 2023
27. QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực chính sách thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Kạn
28. TB thu tuc hanh chinh trien khai thuc hien mo hinh Ngay thu Hai khong giay (ban hanh)
29. BÁO CÁO Công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tửQuý IIInăm 2023trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
30. QUYẾT ĐỊNHVềviệc phê duyệt quy trình nội bộgiải quyết thủtục hành chính của các thủtục hành chính được cắt giảm thời gian giải quyết khi thực hiện qua dịch vụcông trực tuyến