Thông báo  Thời gian, địa điểm tổ chức tuyên truyền lưu động tại xã Lục Bình

Thông báo  Thời gian, địa điểm tổ chức tuyên truyền lưu động tại xã Lục Bình