THÔNG BÁO THÁNG 07

1. THÔNG BÁONội dung họp lãnh đạo UBND xã ngày 04-7-2023
2. THÔNG BÁO Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của các thủ tục hành chính
được đơn giản hóa về thời hạn giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn xã Lục Bình

3. THÔNG BÁOviệc chấp hành quyết định sửphạt vi phạm hành chínhvềlĩnh vực đất đai (lần 3)
4. THÔNG BÁOKết luận phiên họp thứHai mươi tư của UBND xãkhóa XX, nhiệm kỳ2021-2026
5. THÔNG BÁO NIÊM YẾT CÔNG KHAI Danh sách, kết quảxét đánh giá dạng tật và mức độkhuyết tật
6. THÔNG BÁOVề việc Công khaiquyết toán ngân sách xã năm 2022
7. THÔNG BÁOVề việc Công khaidự toán ngân sách xã quý II năm 2023
8. THÔNG BÁOVề việc Công khaidự toán ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2023
9. THÔNG BÁOKết luận Hội nghịđánh giá giữa kỳthực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
10. THÔNG BÁOPhân công nhiệm vụcác thành viênBan chỉđạo Chuyểnđổi số, TổĐềán 06 xã