THÔNG BÁO THÁNG 02/2024

1. THÔNG BÁO Phân công thành viênBan quản lý thực hiện Chương trình MTQGxãnăm 2024 2. THÔNG BÁO Phân công thành viênBan quảnlýthựchiệnChương trìnhmụctiêuquốcgia xây dựngnông thônmớinăm 2024
3. THÔNG BÁOKết luận phiên họp thứBa mươi mốt của UBND xãkhóa XX, nhiệm kỳ2021-2026
4. THÔNG BÁO NIÊM YẾT CÔNG KHAI Danh sách, kết quảxét đánh giá dạng tật và mức độkhuyết tật
5. THÔNG BÁOChương trình khám pháữbụngệnhân vật
6. THÔNG BÁONội dung kết luận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo CCHC xã quý I năm 2024
7. THÔNG BÁOVề việc công bố thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tincho báo chí của Ủy ban nhân dân xã Lục Bình