THÔNG BÁO THÁNG 01/2024

1. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNGThực hiệnKế hoạch phát triển kinh tế -xã hội, bảo đảm quốc phòng,an ninh năm 2024xã Lục Bình
2. THÔNG BÁOCông khai địa chỉtiếp nhận thông tin, phản ánh về những hành vi gây phiền hà, nhũngnhiễu, tiêu cực trong hoạt động công vụ
3. THÔNG BÁOLịch tiếp Công dân của Chủ tịch UBND xã Lục Bìnhnăm 2024
4. THÔNG BÁOVềviệc thi công công trình Đường giao thông Cao Lộc đoạn nối tiếpxã Lục Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
5. THÔNG BÁOVềviệc thi công công trình Đường giao thông Lủng Chang đoạn nối tiếpxã Lục Bình, huyện Bạch Thông,tỉnh Bắc Kạn
6. THÔNG BÁOVềviệc thi công công trình Đường giao thông Nà Pòthôn Cao Lộcxã Lục Bình,huyện BạchThông, tỉnh Bắc Kạn
7. THÔNG BÁOVềviệc thi công công trình Đường giao thông nội đồng thôn Bắc Lanh Chang 8. THÔNGBÁOPhân công Công chức chuyên môn trực,tiếp công dânthường xuyêntại UBND xã Lục Bìnhnăm 2024
9. THÔNGBÁOPhân công trực tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Lục Bìnhnăm 2024
10. THÔNG BÁO NIÊM YẾT CÔNG KHAI Danh sách, kết quảxét đánh giá dạng tật và mức độkhuyết tật
11. THÔNG BÁOÁpdụng mô hình “30 phút tăng thêm vì dân”trong thực hiệnTTHCtại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quảUBNDxã Lục Bình
12. THÔNG BÁOPhân công Công chức phụtrách thôn