Thông báo số: 248/TB-VPCP Thông báo kết luận của phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, thử nghiệm lâm sàng sản xuất thuốc, vác xin, sinh phẩm phòng, chống dịch covid-19

thông báo kết luận của phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về nghiên cứu, chuyển giao công nghệ