Thông báo số: 15-TB/BDVTU ngày 05/11/2021 của Ban dân vận tỉnh ủy Bắc Kạn TB kết luận kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại huyện Bạch Thông

Thông báo kết luận kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại huyện Bạch Thông