Thông báo Phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội có sự tham gia theo định hướng thị trường (MOP-SEDP) thích ứng với biến đổi khí hậu năm 2023 trên địa bàn xã Lục Bình

Xem chi tiết tại đây