THÔNG BÁO NIÊM YẾT CÔNG KHAI Danh sách, kết quảxét đánh giá dạng tật và mức độkhuyết tật

THÔNG BÁO NIÊM YẾT CÔNG KHAI Danh sách, kết quảxét đánh giá dạng tật và mức độkhuyết tật