Thông báo niêm yết công khai danh sách, kết quảxét đánh giá dạng tật và mức độ khuyết tật

Xem chi tiết tại đây