Thông báo kết luận nội dung phiên họp Thường trực HĐND xã mở rông ngày 19/9/2022

Thông báo kết luận nội dung phiên họp Thường trực HĐND xã mở rông ngày 19/9/2022