Thông báo kết luận nội dung phiên họp Thường trực HĐND xã mở rộng ngày 19-10-2022

Xem chi tiết tại đây