Thông báo kết luận giao ban tuần 37,triển khai nhiệm vụ tuần 38 tháng 9 năm 2022

Xem chi tiết tại đây