Thành lập Đoàn công tác hỗ trợ thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bình Dương

Thành lập Đoàn công tác hỗ trợ thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bình Dương