Tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, vận động quần chúng từ bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình

Xem chi tiết tại đây