Tác phẩm giới thiệu “Một sốvấn đềlýluận và thực tiễn vềChủnghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ởViệt Nam”