QUYẾT ĐỊNHVề việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản côngcủa Ủy ban nhân dân xã Lục Bình

QUYẾT ĐỊNHVề việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản côngcủa Ủy ban nhân dân xã Lục Bình