QUYẾT ĐỊNHKiện toànTổcông tác triển khai Đềán phát triểnứng dụng dữliệu vềdân cư, địnhdanh và xác thực điện tửphục vụchuyển đổi sốquốc gia giai đoạn 2022-2025

QUYẾT ĐỊNHKiện toànTổcông tác triển khai Đềán phát triểnứng dụng dữliệu vềdân cư, địnhdanh và xác thực điện tửphục vụchuyển đổi sốquốc gia giai đoạn 2022-2025