QUYẾT ĐỊNHBan hành Quy chế hoạt động mô hình“Điểm chữa cháy công cộng”trên địa bàn xã Lục Bình

QUYẾT ĐỊNHBan hành Quy chế hoạt động mô hình“Điểm chữa cháy công cộng”trên địa bàn xã Lục Bình