Quyết định Về việc thành lập thí điểm Tổ công nghệ số cộng đồng xã Lục Bình

Xem chi tiết tại đây