Quyết định Về việc thành lập thí điểm Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Bắc Lanh Chang

Xem chi tiết tại đây