Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Kạn

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Kạn